Va ser projectat per l’arquitecte Luis Ferreres Soler en 1895, en un context de preocupació per la disposició de mesures higièniques i de salut pública que va donar com a resultat la prohibició de situar activitats insalubres dins de la ciutat. A causa d’això, es va construir als afores de la ciutat, en l’antic camí de Madrid, en les proximitats de la séquia de Rovella, la qual cosa afavoria la seua neteja per inundació. Les obres van finalitzar en 1902. Va arribar a ser considerat el millor escorxador d’Espanya, ocupant una extensió d’uns 12.875 m².

Està constituït per un conjunt d'edificacions industrials organitzades simètricament, dins de les possibilitats que permetia la irregularitat de la parcel·la, i tancades per un reixat. En el seu moment, disposava de tres naus perpendiculars a la façana principal, on se situava l'accés, i de tres naus de matança paral·leles a façana per a les diferents classes de bestiar: boví, oví-caprí, i porcí.

De composició senzilla i escassa ornamentació, donat el seu ús, estilísticament utilitza un llenguatge racionalista bastant auster amb algunes referències modernistes. Els murs, sense revestir, són de rajola vista i maçoneria amb claus de rajola sobre sòcol de carreu, i en els mateixos s'obrin amplis finestrals que faciliten la ventilació i il·luminació de les sales. En la coberta, de teula, a dues aigües, s'obrin així mateix grans lucernaris longitudinals que reforcen la il·luminació. L'estructura és de pilars de ferro colat i gelosies metàl·liques i integra les estructures i sistemes de manipulació dels caps de bestiar.

Tota la fàbrica és d'execució cuidada i elegant. L'escassa decoració es concentra en el cos d'accés, reduint-se en la resta al contrast entre els seus materials. La façana original va ser alterada en 1940 per a permetre el pas de camions. En 1969, l'escorxador va ser clausurat. En l'actualitat, el conjunt ha sigut reconvertit en un complex esportiu i cultural dependent de l'Ajuntament de València, adequant les velles naus als usos de biblioteca, saló d'actes, gimnàs, poliesportiu, etc., i afegint dos nous volums (residència d'esportistes d'elit i piscina).Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de la petxina, 42
46008 València