Política de cookies
Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxe l'enllaç per a major informació.

X
convocatoria monica-02 (1)

Convocatòria d’ajudes extraordinaries per a donar suport a associacions culturals i empreses i autònoms del sector cultural.

L’Ajuntament de València obri la convocatòria d’ajudes extraordinaries per a donar suport a associacions culturals i empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València. Pot sol·licitar esta ajuda Qualsevol persona física o jurídica en qui concórrega les circumstàncies previstes en les Bases i complisquen els requisits. Queden expressament excloses les arts escèniques.

MODALITAT A: entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura.

Queden expressament excloses comissions festeres i les associacions professionals del sector de les arts escèniques.

MODALITAT B: persones físiques o jurídiques (empreses culturals), així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que desenvolupen la seua activitat económica en algún dels epígrafs indicats a l’Annexe I de la convocatoria.

Queden expressament excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, així como las asociaciones, fundaciones y, en general, entitats sense ànim de lucre, així com aquelles entitats que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit de les arts escèniques (Teatre, Circ i Dansa).

Altres dels requisits per a sol·licitar les ajudes són:

Modalitat A: entitats, institucions o associacions sense ànim de lucre.

a) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d’Associacions Autonòmic o Estatal amb anterioritat a la data de la declaració de l’Estat d’Alarma.

b) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

d) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

f) Que el domicili fiscal i la seu de l’associació es encuntre en el terme municipal de València.

Modalitat B: persones físiques o jurídiques (empreses culturals), així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que desenvolupen la seua activitat económica en algún dels epígrafs indicats a l’Annexe I de la convocatoria.

a) Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita empresa en alguna de les modalitats descrites en el punt 2 de la convocatòria o d’anàloga naturalesa. La microempresa i la xicoteta empreses són aquelles definides conforme Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

b) S’haurà d’estar donat d’alta en algun o alguns dels epígrafs previstos en l’ANNEX I a la present convocatòria.

c) En cas de persona física, estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

d) En el cas de les persones jurídiques o persones físiques que opten a sol·licitar les ajudes i compten amb un local comercial, el domicili del local haurà d’estar en el terme municipal de València. En el cas que no compten amb local comercial, el domicili fiscal haurà d’estar en el terme municipal de València.

e) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

f) No tindre deute algun pendent amb l’Ajuntament de València. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.

g) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L’apreciació d’aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

h) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà del dia 05/11/2020 fins al 24/11/2020, ambdós inclusivament. La sol·licitud es presentarà en Seu Electrònica. S’emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s’adjuntarà la documentació que s’indica.

Compartir:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email