El projecte d’activitats culturals en barris naix al 2016 de la voluntat de la regidoria de Patrimoni i Recursos culturals de l’Ajuntament de València per dur a terme una aposta clara per la descentralització de la cultura, atenent al principi bàsic d’afavorir l’accés de la ciudadania al gaudi i consum de l’activitat cultural en igualtat de condicions, salvant la problemàtica derivada dels condicionants socioeconòmics o de territorialitat i localització dels nuclis urbans.

Consulta la programació completa de Cultura als Barris de València 2019. 

La localització perifèrica dels barris, condicionats en major o menor mesura per la seua comunicació amb els centres culturals de referència en la ciutat, les possibilitats econòmiques o simplement l'accés a la informació que permet tenir coneixement de les programacions culturals més enllà de l'àmbit del barri, creen barreres d'accés de la ciutadania cap a les múltiples possibilitats i manifestacions de l'art i la cultura.

Aquesta circumstància afecta especialment a barris que no han desenvolupat una xarxa social que vertebre iniciatives sorgides des del propi nucli de població per a atendre les inquietuds, demandes o necessitats d'oci cultural, ja siga com a generadors de nous públics consumidors de cultura o com potenciadors d'iniciatives que promoguen el dinamisme de nous creadors, artistes o talents.

Aquest objectiu és assolible a través del despertar d'inquietuds, hàbits i rutines de consum cultural, que al seu torn, poden generar iniciatives dinamitzadores des de la cultura, que puguen implicar a altres sectors i arribar a ser impuls del desenvolupament comunitari global del barri, i es va materialitzar amb una oferta d’activitats continuada i estable al llarg de diverses setmanes, totes elles gratuïtes, a diferents espais dels barris de la ciutat.

Els objectius que inspiren esta iniciativa són el següents:

 • Descentralitzar l'activitat cultural de la ciutat, atenent als barris com a nous centres a partir dels quals vertebrar iniciatives culturals que afavorisquen l'accés de la ciutadania a les mateixes.
 • Dinamitzar els llocs públics com a espais de cultura, obrint les seues portes a l'activitat cultural i promovent entre la ciutadania el concepte d'accessibilitat.
 • Dissenyar programacions culturals que incloguen propostes de professionals vinculats a la cultura en qualsevol de les seues manifestacions artístiques i/o divulgatives, amb la finalitat d'impulsar el coneixement del treball dels creadors i professionals valencians.
 • Donar tractament prioritari a les temàtiques de contingut sociocultural vinculades a la idiosincràsia del context de barri en el qual es programen, amb la finalitat d'aconseguir el màxim grau d'interès, acceptació i fidelització d'assistència.
 • Generar hàbits de consum cultural entre la ciutadania de barri, que puga evolucionar cap a la creació de nous públics demandants de productes i serveis culturals.
 • Afavorir les inquietuds culturals de la ciutadania.

En estos tres anys de trajectòria de CULTURA ALS BARRIS cal destacar la seua evolució, adaptació i creixement, que s’ha plasmat entre altres en els següents trets:

 • L’augment de la presència als barris, que va passar de 8 a l’any 2016, a 24 al 2018.
 • L’estreta col·laboració amb entitats organitzadores de festivals i circuits escènics a la ciutat de València, per tal de generar sinèrgies de col·laboració i rentabilitzar el treball de les entitats dinamitzadores de la cultura de l’àmbit associatiu i empresarial privat.
 • Respecte a la programació de continguts musicals, cal destacar des de l’any 2017 la col·laboració amb la Coordinadora de Bandes de València, entitat destacada amb la Medalla d’Or de la Ciutat a 2018 en reconeixement al seu important paper com a promotors de la cultura a través de la música.
 • S’ha incrementat també la presència d’altres continguts musicals, buscant l’inclusió de noves propostes i professionals (swing en valència, flamenc, pop), així com l’atenció singularitzada als públics de cada barri. A més, noves propostes com els monòlegs d’humor, il·lustradors, artesania vincul·lada amb el mon faller, tallers d’arquitectura per a públic infantil, dansa, etc... han anat complementant l’espectre de modalitats artístiques incloses a la programació.
 • Així mateix, s’ha augmentat l’esforç per implicar els agents culturals locals que actuen als barris, per tal d’intentar plasmar a la programació l’identitat de cada barri, donant protagonisme i visibilitzant l’esforç pel desenvolupament comunitari de la cultura al context més pròxim a la ciutadania. També s’ha mantingut una coordinació amb els programadors de les Juntes Municipals de Districte, com a agents culturals de proximitat als diferents barris, que treballen de forma continuada al llarg de l’any la descentralització de la cultura.


Dades bàsiques

Data:
Del 05/10/2019 al 01/12/2019
Horari:

Consulta la programació

Preu:

Gratuït